Croatian VHS-2 To Enter French Rifle Competition

Could the next French rifle be Croatian? Anything is possible, it seems, as Croatian firm HS Produkt has submitted its new VHS-2 rifle to the French government for testing. Unfortunately, machine translation of Croatian to English is significantly ambiguous. Altair.com.pl reports:

Przetarg na dostawę nowej broni strzeleckiej, określonej mianem AIF (Arme Individuelle Future) został ogłoszony w maju 2014. Agencja zamówień obronnych DGA (Direction Generale de l’Armement) chce w jego ramach kupić, tylko w pierwszej fazie, po 45 tys. subkarabinków (AIF courte) i karabinków (AIF standard) do amunicji 5,56 mm x 45 oraz 8 tys. granatników podwieszanych do naboju 40 mm x 46SR. W ramach tego samego kontraktu Francja zamierza pozyskać 38 mln nabojów 5,56 mm x 45 NATO oraz 92 tys. granatów 40 mm x 46SR. Nowe konstrukcje mają zastąpić wysłużone karabinki FAMAS F1 i G2, przyjęte do uzbrojenia pod koniec lat 1970. (Zmarł twórca karabinka FA MAS, 2014-11-16).

Francuzi dopuścili do przetargu jedynie podmioty z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zastrzegając że muszą tam powstawać albo całe konstrukcje albo ich najważniejsze elementy (lufy, komory zamkowe). Chętni muszą być zdolni do wytwarzania i dostarczania 16 tys. sztuk broni rocznie.

W warunkach przetargu DGA zastrzegła, że do dalszych testów zostanie wybranych do 5 zgłoszonych konstrukcji. Francuzi zdecydowali się dopuścić do prób: niemieckie karabinki HK416A5, dostarczone przez Heckler & Koch (HK416A5 dla Francuzów, 2012-10-13); belgijskie SCAR-L, wytwarzane przez FN Herstal; chorwackie VHS-K2 i VHS-D2 oferowane przez HS Produkt (Rośnie chorwacki eksport, 2015-02-05; Nowy VHS-2 na ASDA, 2013-04-24); szwajcarsko-amerykańskie MCX (ich premiera miała miejsce na tegorocznym SHOT Show) produkowane przez SIG Sauer; oraz włoskie ARX 160A1 (Fińskie ARX 160?, 2014-11-29; Rozpoczęły się próby karabinków w Indiach, 2014-10-02).

Każdy z podmiotów ma dostarczyć na swój koszt po 15 konstrukcji strzeleckich w odmianie subkarabinka i karabinka, granatniki, niezbędne akcesoria oraz próbki amunicji. Próby potrwają przynajmniej dwa lata. DGA szacuje termin podpisania umowy na grudzień 2016, a pierwsze dostawy mają rozpocząć się w 2017. Szacuje się, że całkowite zastąpienie obecnie używanych karabinków FAMAS F1 i G2 zajmie 15 lat, a całkowita wartość umowy wyniesie 300 mln euro (1,25 mld zł).

Tender for the supply of a new arms referred to as AIF (Arme Individuelle Future) was announced in May 2014. The defense procurement agency DGA (Direction Générale de l’Armement) under it wants to buy, but in the first phase, 45 thousand. subkarabinków (AIF courte) and rifles (AIF standard) to 5.56 mm ammunition x 45 and 8 thousand. grenade cartridge-mounted 40 mm x 46SR. As part of the same contract France intends to acquire 38 million rounds of 5.56 mm x 45 NATO and 92 thousand. grenades, 40 mm x 46SR.New designs are to replace worn-out rifles FAMAS F1 and G2, admitted to arming the late 1970s ( the creator died FA MAS rifle , 2014-11-16).

The French have committed to tender only when the European Union or the European Economic Area, stipulating that there must arise either whole structures or their major components (barrel, chamber castle). Volunteers must be able to produce and deliver 16 thousand. weapons per year.

In the conditions of the tender DGA claimed that further testing will be selected for the 5 reported structure. The French decided to allow the trial: German rifles HK416A5 provided by Heckler & Koch ( HK416A5 for the French , 2012-10-13); Belgian SCAR-L, manufactured by FN Herstal; Croatian VHS and VHS-K2-D2 offered by HS Product ( Croatian exports is growing , 2015-02-05, New VHS-2 for ASDA , 2013-04-24); Swiss-American MCX (its premiere at this year’s SHOT Show) manufactured by SIG Sauer; and the Italian ARX 160A1 ( Finnish ARX 160? , 2014-11-29, began rehearsals rifles in India , 2014-10-02).

Each entity is expected to provide at its expense structure of 15 shooting in a variety subkarabinka and rifle, grenade launchers, the necessary accessories and samples of ammunition. Trials will take at least two years. DGA is estimated on the date of signing of the contract in December 2016, and the first deliveries are expected to begin in 2017. It is estimated that the total replacement of the currently used rifles FAMAS F1 and G2 will take 15 years, and the total value of the contract will be 300 million euros (1.25 billion zł) .

The VHS-2 is the improved version of HS Produkt’s VHS rifle. The VHS-2 has already been ordered by Croatia, but reportedly the first shipments will actually go to the Iraqi government. The effect of ISIS’s occupation of central Iraq on this order is unclear. From Obramba.com:

Pred nedavnim smo na naši spletni strani povzeli zapis s hrvaškega spletnega portala OBRIS o  podpisu dogovora Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške s podjetji hrvaške vojaške industrije. Na svečanosti ob podpisi pogodbe je bilo veliko govora tudi o nadaljevanju opremljanja Hrvaške vojske z hrvaškim ognjenim orožjem – predvsem iz zelo uspešnega obrata karlovškega podjetja HS Produkt, so tokrat zapisali na spletni strani OBRIS.

Ob tem je minister za obrambo Hrvaške Kotromanović novinarjem pojasnil, da bodo dobave puške VHS-2 (kaliber 5.56x45mm NATO) uskladili z izvoznimi načrti proizvajalca iz Karlovca in dali pred Hrvaško vojsko prednost neki drugi državi. Navedel je tudi količino naročila za Hrvaško vojsko: 20.000 pušk VHS-2 (Višenamjenska Hrvatska Strojnica 2).

Hrvaška vojska ima trenutno približno 7000 kosov prvotnih izvedenk domače juriške puške VHS-1, si jih bodo pa prizadevali zamenjati z novejšim modelom VHS-2. Ob tem je omenil nekaj časovnih okvirov, na katere pa bodo vplivali izvozni posli hrvaške vojaške industrije. Časovne meje nimajo, dogovorili jo bodo kasneje.

Željko Pavlin direktor HS Produkta iz  Karlovca pa je poudaril, da so puško VHS-2 dali na trg šele pred nedavnim. Pa ne gre le za izboljšano VHS-1, saj je toliko novosti, da gre skorajda za novo puško, ki bo svetu ponudila precej novosti v segmentu jurišnih (avtomatskih) pušk.

Člani so skupaj z obrambnim ministrstvom Hrvaške opravili vrsto testiranj, najprej prototipnih orožij, zatem so začeli s serijsko proizvodnjo, potem pa nadaljevali testiranja še s serijskimi puškami. Kot je poudaril Pavlin,  je naročilo Hrvaške vojske zanje zelo pomembno. Vzporedno s tem je HS Produkt z MORH preizkušal VHS-2 tudi v tujini in lani jim je uspelo podpisati pogodbo za prodajo 10.000 pušk tujemu kupci. Kot je v razgovoru kasneje  navedel Željko Pavlin, naj bi bil to Irak. Z VHS-2 bodo prisotni še ne nekaj natečajih za avtomatsko puško v državah v Evropi in izven. Kot je še poudaril, so se na konstrukciji VHS-1 zelo veliko naučili. Tako so velikemu izvoznemu uspehu s serijo pištol HS dodali še puško VHS-2.

We recently on our website summarized record of the Croatian web portal contours of the signing of the agreement, the Ministry of Defence of the Republic of Croatia with businesses Croatian military industry. At the ceremony marking the signing of the Treaty has been much discussion on the continuation of equipping the Croatian Army with the Croatian firearms – mainly from the highly successful plant Karlovac company HS product, this time written on the website of the contours.

At the same time, the Minister of Defence of Croatia Kotromanović reporters explained that the supply of guns VHS-2 (caliber 5.56x45mm NATO) in line with the manufacturer’s export plans from Karlovac and placed before the Croatian army advantage of another country. He also stated amount of orders for Croatia army: 20,000 rifles VHS-2 (Hrvatska Višenamjenska Engine 2).

Croatian Army currently has about 7,000 pieces of original versions of the domestic juriške guns VHS-1, we will endeavor to replace it with a newer model VHS-second It is mentioned several time frames, which will affect export transactions of the Croatian military industry. Temporal boundaries do not, agreed by the later.

Željko Pavlin Director HS product from Karlovac, he pointed out that the gun VHS-2 placed on the market only recently. However, it is not only for improved VHS-1, because there are so many new features, it is hardly a new rifle that will offer the world a number of innovations in the segment of assault (automatic) rifle.

Members, together with the Ministry of Defence of Croatia conducted a series of tests first prototype weapons, and then they started to mass produce, and then continue testing even with serial rifles. As pointed out by Pavlin, the order of the Croatian Army very important to them. Parallel to this, the HS product with MORH tested VHS-2 also abroad, and last year they managed to sign a contract for the sale of 10,000 rifles to foreign buyers.As stated in an interview later Željko Pavlin, would be to Iraq. The VHS-2 will be felt not some automatic rifle competitions in countries in Europe and beyond. He also stressed that the construction of VHS-1 a very learned a lot. Thus, the major export success with a series of pistols HS add rifle VHS-second

One thing to note is that the French request for tender stipulates that the rifles must be produced inside the European Union, and that the factory must be capable of producing 16,000 rifles per year. It seems obvious that the most attractive option to the French government would for the rifles to be produced within France.

It’s unclear whether the VHS being a bullpup gives it an advantage over its competitors, most of which are conventionally-laid out. The decision to submit the VHS-2, though, is a good one. French testing has historically been some of the most strenuous and trying that a rifle could undergo. That reputation is probably still deserved.

 

Thanks to Hrachya for the tip.

Nathaniel F

Nathaniel is a history enthusiast and firearms hobbyist whose primary interest lies in military small arms technological developments beginning with the smokeless powder era. In addition to contributing to The Firearm Blog, he runs 196,800 Revolutions Per Minute, a blog devoted to modern small arms design and theory. He is also the author of the original web serial Heartblood, which is being updated and edited regularly. He can be reached via email at nathaniel.f@staff.thefirearmblog.com.


Advertisement

 • Dave

  I wish Springfield Armory would expand their business relationship with HS Produkt and license build the VHS-2 in the US to add a modern 5.56 rifle to go alongside their XD series of pistols much like they have venerable M1A and 1911 pistols.

  Variety is the spice of life.

  • micmac80

   You mean buy it and have it branded Springfield , US long ago lost most of its small arms design know how .

   • Barry

    Don’t forget to double the price when you stamp Springfield Armory on it:)

    • javierjuanmanuel

     How much do xds sell for in europe. Are you referring to hs2000 circa 2000 a new company, unknown name, untested product, no dealer network, unknown warranty work ?

     Thats not the same as springfield, and it was 15 years ago. Lots of things, guns included double in ten years.

   • mig1nc

    You mean like the MCX and MDR? Let’s also not forget American involvement in the development of the HK and FN.

    I respectfully disagree with the comment that America has lost its small arms design ability.

    • micmac80

     Just about every EU country with population over 10mio develops about as much . While you have lots of tiny builders in US they mostly stick to churning out Ar15 and 1911 clones with ‘innovations’ more or less limited to exterior design

    • john90803

     If you parse micmac80, I believe he is referring to Springfield armory usa..having lost there small arms design know how and not making a general reference to the USA , having lost our small arms designing abilities.

     • mig1nc

      Hmm… I may have misread that. You could be right.

     • CScout

      As I recall, the current Springfield Armory has nothing in common or connections to the older ‘Springfield Armory’ other than the name. Different location and company, etc etc?

    • Joshua

     Not to mention KAC, Rob Arms, LMT, etc, etc.

  • jason

   Yeah, they should titled it the XD-R

  • Ko I

   I had a customer that used to say that every gun manufacturer does or will make an AR-15 and a 1911. It seems to be coming true more and more, so I think it’s just a matter of time before they have an AR-15

   • Anon. E Maus

    In general this makes sense, they’re popular guns on the civilian market, might as well go grab yourself a slice of that pie, there’s little to loose.

 • patrickiv

  That looks so badass.

 • Lee

  I heard the Betamax version was a little bit better though.

  • echelon

   Ah, you beat me to it!

  • ak1134

   DAMN you were quick… Nothing conjures up more images of lethality than a VHS

  • CO

   Thats so old its not even funny anymore

   • Marty Ewer

    It’s so old that it IS funny again. 🙂

    • CO

     nope

     • MrSatyre

      Yup.

   • Victor Lourenço

    All these flavors, and you chose to be salty.

    • CO

     chocolate salty balls

  • LCON

   Be Kind Rewind

  • Nolan

   Shame about its limited capacity, though…

 • kgallerno

  Fully ambi and adjustable LOP on the stock makes this bullpup a winner IMO.

  • Mario AK

   It is ambidextrous, but the quick ejection port switch could be a liability in the worst case scenario. I’m not sure the opposing cover is blast proof enough if it’s so easily switchable…

  • Tsuba

   Famas are allo fully ambi,but you need 5 min to switch the ejection port

   • snmp

    In fact, half minute, open gun rotate the bolt & swicth the side of cheek Piece. In emergency just swith the side of cheek.

 • Yo France, I heard you guys dont like the FAMAS, let me sell you croatian FAMAS instead

  • CO

   Yo Ceaser its not a Famas. Do some research before you comment.

   • Paul Epstein

    On the other hand, the superficial resemblance would probably ease it’s acceptance with the troops still using the FAMAS. “Oh, you got us a new Bugle!” instead of “But what was wrong with our old ones!”

    • Le Bugles are all pretty old.

     • CO

      It has a picatinney rail, the bulge with the integrated sight is optional

     • I don’t think you understand. The rifles are physically very old. They are not being made any more. They are wearing out.

    • mikewest007

     Hey, we can sell them new trumpets too, the bullpup variant of the MSBS has been already tested and IIRC it’s in production already.

    • breversa

     “Bugle” is a nickname that only english-speaking Internet gun aficionados keep using.

     Today’s french army new recruits weren’t even born that that nickname had already long been forgotten !

  • MPWS

   …with one small exception – this is more like HS-a-mas.

  • Anon. E Maus

   Except the VHS-2 operates on Direct Gas Impingement, rather than lever-delayed blowback, I’d say the VHS-2 is much superior in that regard. The first VHS model did look an awful lot like the FAMAS, and it was at one point even lever-delayed. This rifle however seems to be much better in every regard.

   The current F1 rifles the French have, are the same ones since they were introduced, they are all old and super worn, and replacement parts aren’t available anymore, not to talk about the specific (very dated) ammunition that you will need to get satisfactory performance out of the F1.

   France needs a modern gas-operated rifle, with a barrel made for modern ammunition, and an action that doesn’t violently maul normal brass, the VHS-2 seems to be just what they’re looking for.

   The VHS-2 may have some superficial resemblance to the FAMAS rifles, but I assure you that it is better in every single way.

   • John

    G2 fixed the bulk of the problems but the army didn’t adopt it for some reason.

 • Hokum

  It’s like German and Chinese gunsmiths had a baby…

  • CO

   Where did you get Chinese from this?

   • Guest

    From my sick imagination of course )
    G36C + QBZ-95 = VHS-2

   • Hokum

    From my sick imagination of course )
    G36 + QBZ-95 = VHS-2

    • 1leggeddog

     I see it now.

 • Chris22lr

  VHS-2 actually seems a very good design. I got to handle one and disassemble, though haven’t shot it. It’s surprisingly light, and very simple in operation. It uses a long-stroke piston like AK family of rifles. It’s also fully ambidextrous, You can even change the ejection side.
  Though I had problems with mag changes (I was raised on traditional rifles), and had some problems with balance – most of it’s weight is in the back, so You’re supporting hand isn’t “supporting” anything – front of the rifle feels like nothing is there. But I suppose that French, with their FA MAS experience, would like it.

  But it’s a shame that FB MSBS wasn’t accepted into trial – it’d be great to be country that’s equipping French Army!

  • Tom

   I wonder with the FB MSBS if the ability to transition from conventional to bullpup has not not added complexity/compromises which might put buyers off.
   For example on the bullpup there is a gap/hollow on the forend which I assume is to permit access to the gas valve but I wonder how easy it is to manipulate (especially with gloves) and if it allows debris into the action?

   • Chris22lr

    No it doesn’t. Or, to be more precise, allows the same amount of debris like in conventional variant, or any other modern rifle with regulated gas piston. Check pictures on Max Popenker’s site – there’s a diagram of disassembled MSBS-K and picture of MSBS-B. You’ll see that upper receiver for both variants is of the same design, and it protects internals from debris. What seems to be a front part of the bullpup upper (rail that goes past the gas regulator gap) is actually another part, attached to “proper” upper with two bolts.

    However the bullpup isn’t finished yet and it wasn’t offered in Arme Individuelle Future contest. FB offered two conventional variants of MSBS, one with long 16 inch barrel, and second with shorter one (10-12 inch, I don’t know precise length). Probably their offer wasn’t accepted because of other, non-technical, reasons – French had a lot of economical and political requirements for contestants. So probably FB failed on one of them.

    Funny thing is that at last Paris Eurosatory, French Army officials commented that they’d like to ditch bullpups and go with conventional rifles. So VHS may not be a winner. I’d bet that AIF will end with adopting HK416A5 (French already use G36 and HK416D) or Beretta (they’ve said that they’ll make guns in France).

    • Tom

     I think I have a better idea of how it fits together now. I did not know the bullpup was not complete (I Guess the Polish army are more interested in a conventional layout) but that would explain that most pictures seem to be of the conventional layout.

    • mig1nc

     I agree here. The French already have adopted the HK416 and HK417 in certain roles. It makes a lot of sense for them. That being said, I hope to see a good competition.

 • Raoul Duke

  It looks like a failed Kel-Tec attempt to copy the FAMAS…it may run like an AK, but I award zero points for style.

  • CO

   Looks don’t kill son.Copy? Famas, Kel-tec tavor don’t have anything like the VHS

  • CO

   Failed? How THyere selling everywhere

 • BattleshipGrey

  Looks like a bullpup G36. I like it.

 • ak1134

  Is it me or does thing look like it has a lot of parts? the butt stock looks amazing but for turn and burn and military use, this thing looks too complex. I guess a good contemporary to compare the “VHS part 2” to would be the Tavor. Less parts and conscript proof.

  I Imagine France going with the HK-416 or a FN Scar platform.

  • Joshua

   The Sig MCX is supremely impressive from what I saw at SHOT, and a contendor for a certain something coming soon here.

  • Chris22lr

   No, it have a very few parts. One big long receiver with removable end to disassemble – the gas piston and bolt just fall out from it. Then You need to remove two pins to take the handguard, and then You can screw the barrel out. Few pins more and trigger group and rail/optics are Yours. Really this is a well thought design which makes a Kalashnikov look like an ugly mess of complicated and hard to strip parts. When I got it in my hands, after 5 minutes I could do everything that army armourer would do with it – and earlier I even had no idea that this gun existed!

  • LCON

   I still think F2000

 • utor

  Looks like FAMAS and G36C had a child.

  • CO

   Most rifles look alike these days get over it son

 • Interesting. I like the flat top better.

 • Mike

  I want one… make it twenty.

 • MPWS

  What a POJ… not much more to say. BTW – one thing to consider: EU countries may apply for and receive grant for their particular industries or services; that skews picture considerably. This is not to say that reputation of HS is undeserved, as far as pistols are concerned (this would-be-rifle is different story). Also, French request stipulates only EU product may apply. That cuts off all of N. American stuff.

  • CO

   Have you tried it son? have you held it have you fired it? Its the best bullpup in the world

 • Yallancom.

  Looks like Thales F90 is not in the running then, don’t believe thy have manufacturing facilities in the EU. Although they could with alot of expense setup a factory in France hypothetically since it’s a french company.

 • Wetcoaster

  Some observations:

  1) The VHS-2 is the first bullpup I’ve seen with adjustable length-of-pull – which is huge since one size does not fit all. (Not even all seasons since winter parka + body armour vs summer dress w/o armour is going to change LOP even for the same soldier).

  2) The French are long-time bullpup users with the FAMAS having been in service for three and a half decades now. Their experiences (both good and bad) with that configuration are going to colour their views of bullpups

  3) Is it just me, or does that rifle look like snag city? Seems like there’s a lot of protrusions.

  4) That magazine looks vaguely familiar. Is that a SG55x or G36 magazine?

  • utor

   it’s proprietary mag similar to G36.

   • Mahniti Tapir

    It’s G36 mag, but it’s really simple to change to STANAG.

  • Mario AK

   Your third point really hits home. One of the major requirements the Croatian armed forces had for the rifle was to be snag-proof… The first prototype was quite slick, though

  • M

   For #4: “The 2008 Eurosatory-presented prototypes were taking the STANAG 4179 (AR-15) -compatible magazines. Shortly thereafter the Croatian military, which has much more G36s than M4s of whatever description, demanded that the military rifle be compatible with the HK G36 magazine rather than the STANAG. Thus Croatia has joined the German-magazine club within the Alliance, along with Czech CZ805.”

   • pbla4024

    Czech army started to acquire CZ805 with STANAG magwell.

 • Lance

  Ugly piece f junk they be better off with the FAMAS!

  • CO

   Junk. How did you come to that conclusion? Did you ever hold this rifle? do you know the specs? Actually its better than a Famas

   So because you don’t like how it looks it’s a piece of junk? Americans -.-

   • DW

    CO, I don’t think you know what Lance is… tip: TROLL, DON’T FEED.

 • Bob

  Looks cool…but is it drops safe?

 • GUNxSPECTRE

  While the rest of the rifle is looking pretty par for the course (and by that I still mean it looks pretty awesome), I’m really digging that grenade launcher.
  I think we’ve largely stopped forcing the M203 on rifles that aren’t M4/16’s. Let’s leave it like that and see who can come on top at the launcher game.

  Getting a good vibe from seeing these newer weapon systems coming out of the woodwork.

 • iksnilol

  I know Crostian, could help translate but there is a tiny problem: I am travelling to Switzerland today.

 • idahoguy101

  Why isn’t the Steyr AUG competing?

  • Dan Atwater

   I’m wondering this too.

  • Tom

   As I understand it Steyr only have limited production facilities in Europe so they may be unable to manufacture the required amount. Whilst it would be attractive (politically and culturally) for the French to open a factory for domestic production they do seem to want an off the self system.

 • MoPhil

  The French Army would choose a bullpup style rifle over the standard system, because the transition from the FAMAS to another bullpup rifle would be easier and more effective, since the soldiers are already familiar with the handling of a bullpup. So, less time for additional handling exercises would be required. But that’s only my opinion.

  • Joshua

   I disagree, I did a few joint exercises with French soldiers and it took all of 30 swconds before they had the controls of the M4A1 down.

 • USMC03Vet

  Needs more doodads and edges to catch on everything within 10 meters of it. Jungle ops would be a nightmare with that.

 • Axel

  Who cares about the collapsible stock when every position seems to make the LOP too long?

 • Green Hell

  Woah, this gun looks even more futuristic than this:

 • Hrachya H.

  It’s a bullpup, it has a lot of features and it must feel like FAMAS … I guess it has pretty good chances to win the contest!

 • Joshua

  Seems kinda limiting to require they be EU made only.

  • Mario AK

   It’s remarkable for them to have even offered the deal to other countries… It’s probably just political, they are highly insular when it comes to weapons development.

 • wetcorps

  “It seems obvious that the most attractive option to the French government would for the rifles to be produced within France.”
  There isn’t really a French weapons industry anymore.
  Verney Carron (known for their hunting rifles) announced they would still like to compete but unfortunately they don’t meet some of the requirements.

 • Billy

  Looks like the battle rifle from Halo 4

 • Savage

  first text is Polish second is Slovenian… so i can’t help

 • John

  Hm.. ..Croatia isn’t really a “bordering country. Actually, Zagreb, Croatia’s capital’s longitude is more to the west than Vienna’s.
  So, that’s not much of an argument…

  • Mario AK

   Well said, but we were always bordering the east in whatever shape or form, for the last 500 or so years at least…

   • Misko

    by east you meen Serbia hehehe (pozdrav)

    • Mario AK

     tako nam kažu jebga, sve najbolje bre

 • Mahniti Tapir

  Today, “Vecernji list”, Croatian daily published report about VHS-2. Article will probably be on-line tomorrow, a day after printed edition.

  They’ve made it into final 5 competitors for FAMAS replacement.

  Also they published that Iraqi army tested the rifle thoroughly in desert conditions and it passed with flying colors. It does really well in sandy conditions so Iraqi army will buy this rifle despite it being 6 times more expensive than AK.

  Anyway, it seems HS Product got another winner.

 • bob

  Well at least the French will be picking from a list of fine weapons. Although I am a little biased against Beretta as I didn’t care for the civilian one here. Thinking that while they may use HK in certain areas, I do not think they’ll pick a German gun to be Frances go to gun. I think it’ll be between the Scar, MCX if it does what sig says it can do, and the VHS-2. Price will knock out whoever of the top three are the most expensive and leaving the top two coming down to logistics/politics. I could see them going bull pup to lessen training issues, the mcx because its got an ar15ish feel/ergos without being German , or the Scar as it has the most field testing of the three I think have the best chance. It is pretty neat to see so many good designs that you don’t have to worry too much that your country picked a crappy gun for purely crappy reasons.

 • anon

  Is that a FAMAS?

 • 1leggeddog

  It is a VERY pretty rifle.

 • Indy

  BTW, neither text is in Croatian, first on is in Polish, while second paragraph is in Slovenian.

 • Steve_7

  The FA MAS is a pretty good rifle, I don’t know why they can’t just sort out the problems with the ammo, a tougher case head would do it, or possibly a better bolt design. I doubt they’ll go with the H&K because it’s too expensive; the SIG-Sauer isn’t a proven design at this point, I can’t see the French arming themselves with an Italian or Croatian rifle so that leaves the SCAR-L. Which isn’t really shockingly better than the FA MAS, imo.

  And by the way, the article is in Polish, which might explain why translating it from Croatian is causing you problems…

 • Daisuke0222

  That rifle just looks badass, but they’ve gotta get a different name for it.

 • bill

  *obligatory vhs joke*

  But this rifle does it for me, kinda looks like someone was playing halo and thought, “yeah we could do that”.

 • CScout

  Do the new rifles have to be extra durable to be dropped once?
  I can even imagine the US military trying to keep small arms like that alive. Yes, there are still A2’s in some reserve POG units, but new guns fell from the sky when I was in.

 • Marcello Gusberti

  Maybe automatic translation would be more clear ,if you made it FROM POLISH in the first case and from SLOVENIAN in second one…